Aktualne oferty pracy:

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22 , 28-400 Pińczów

Ogłasza

Postępowanie Konkursowe na stanowisko

Pielęgniarki/Pielęgniarza Koordynującej Izby Przyjęć

Osoby kandydujące powinny:

1) spełniać wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w poz. 24 części I Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

2) złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem,

b) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

c)  dokumenty stwierdzające analogiczne jak w pkt.1 kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania  stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej

d) opis przebiegu pracy zawodowej;

e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem – poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany do przedstawienia oryginałów tych dokumentów);

f)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska pokrywającego się z zakresem niniejszego konkursu;

g) oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza koordynującej.

 Dokumenty wyżej wskazane należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Koordynującej Izby Przyjęć.

 Termin składania dokumentów: do dnia 29 czerwca 2018r. do godziny 10-tej

 Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu  składania dokumentów (termin może ulec wydłużeniu).

Rozmowy z kandydatami Komisja Konkursowa przeprowadzać będzie w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, O terminie rozmowy kandydaci powiadamiani będą indywidualnie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

poszukuje pracownika na stanowisku

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zatrudni Lekarzy Specjalistów Chorób Wewnętrznych

Zainteresowany personel lekarski prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Telefon sekretariat: (41) 357 30 39

Kontakt: sekretariat@szpitalpinczow.pl