Szanowni Państwo,


w nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 13 maja 2024 r., znak:
RzPP-DWS-WKO.51.7.2023 oraz w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 czerwca 2023r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw,
informuję, iż z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpi likwidacja wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych działających w urzędach wojewódzkich.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła
w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych działający przy
Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu zapewnienia szybkiej, pozasądowej ścieżki rekompensat dla
osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo
uległy zakażeniu szpitalnemu.


Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych stanowi niezwykle istotne narzędzie
w zapewnianiu pomocy pacjentom, którzy doznali szkody w wyniku zdarzeń medycznych. Jest
to mechanizm umożliwiający skuteczną rekompensatę dla poszkodowanych, który jednocześnie
wspiera rozwój standardów bezpieczeństwa pacjenta w placówkach medycznych.


W każdej ze spraw, w których wypłacone zostało świadczenie, zostanie przeprowadzona
analiza przyczyn źródłowych zdarzenia, a powzięte w jej ramach wnioski będą podstawą do
podjęcia działań zapobiegających podobnym szkodom w przyszłości. Skorzystanie ze wsparcia
finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego.

Uświadomienie pacjentom i ich bliskim prawa do szybkiego uzyskania świadczenia
ze środków Funduszu na wypadek doznania szkody medycznej jest kluczowe dla skuteczności
tego mechanizmu. Ważne jest, aby również same podmioty lecznicze i ich personel miały
wiedzę o możliwościach, które daje nowy tryb pozasądowej rekompensaty szkód doznanych
przez pacjentów. Promocja Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych,
w perspektywie przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie i obniżenia
kosztów ponoszonych przez szpitale.


Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika
Praw Pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

Mając na uwadze prośbę Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczącą promocji Funduszu
Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie się
w działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat Funduszu Kompensacyjnego
Zdarzeń Medycznych poprzez informowanie swoich pacjentów o działalności Funduszu,
umieszczenie tych informacji, baneru/plakatu na stronach internetowych i tablicach
informacyjnych w siedzibach placówek medycznych, w celu uświadomienia pacjentom
przysługującego im prawa do skorzystania ze wsparcia Funduszu.