http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=1019

nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2018 Pińczów, dnia 04.06.2018 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160
ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/Z szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie : –
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –
Oddział Chirurgiczny –
Oddział Wewnętrzny –
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy –
Poradnia Chirurgiczna –
Poradnia Diabetologiczna –
Poradnia Ortopedyczna –
Poradnia Medycyny Pracy –
Poradnia Urologiczna –
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza –
Poradnia Reumatologiczna –
konsultacje laryngologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie
Opiekuńczo-Lecznic Poradni Medycyny Pracy –
konsultacje neurologiczne w oddziałach szpitalnych, Poradni Medycyny
Pracy –
konsultacje okulistyczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie
Opiekuńczo-Lecznic Poradni Medycyny Pracy –
konsultacje dermatologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie
Opiekuńczo-Lecznic – konsultacje
ginekologiczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, Zakładzie
Opiekuńczo-Lecznic –
wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i
USG

1.Okres obowiązywania umowy – Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

2.Rozpoczęcie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01 .07.2018 r.

3. Bliższych informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem Konkurs ofert; w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 25 .06.2018 r. – do godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 .06.2018 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).

6.Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

7.Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2017.1938 ze zm.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.

10.Oferta powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert .

11.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej  www.szpitalpinczow.pl .

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski