Wyd. III

Polityka

Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jakości, Środowiska, BHP oraz Bezpieczeństwa żywności ZOZ w Pińczowie

Priorytetowym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów/Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych.

Wprowadzenie właściwych standardów oferowanych usług zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania pozwala Dyrekcji kierować placówką w nowoczesny sposób, konkurować ze szpitalami działającymi na rynku lokalnym, a jednocześnie pozwala na spełnienie przyjętych do realizacji celów.

Dyrektor placówki świadomy odpowiedzialności za jakość usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwo żywności pacjentów, zapewnia:

 • indywidualne i rzetelne podejście do każdego Pacjenta i dążenie do zdobycia jego zaufania;
 • ciągłe działania ukierunkowane na doskonalenie usług medycznych;
 • niezbędny personel oraz środki techniczne i finansowe do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa żywności pacjentów;
 • wykorzystanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz doświadczeń innych szpitali przy wdrażaniu nowych usług, a także w celu ograniczania powstawania wypadków przy pracy i schorzeń zawodowych;
 • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa żywności oraz innych wymagań dotyczących działalności szpitala;
 • prowadzenie racjonalnej polityki zapobiegającej zanieczyszczeniom min. poprzez ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska;
 • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowanie pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników;
 • iż polityka jest odpowiednia do roli organizacji w łańcuchu żywnościowym,
 • ukierunkowaną komunikację w zakresie bezpieczeństwa żywności w sposób właściwy do organizacji,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zasięganie opinii pracowników o przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwój i podnoszenie jakości, poprzez rozmowy z przedstawicielami służby BHP i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora i pracowników szpitala o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN–EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 22000:2006.

Tak postawioną Politykę będę realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność, z jednoczesną deklaracją dotyczącą zapewnienia zasobów i środków na jej realizację.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

31.08.2015r.


 Załącznik nr 3 do Księgi ZSZ

Wyd. I

POLITYKA ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Nadrzędnym celem działalności ZOZ w Pińczowie, jest świadczenie usług medycznych, w tym celem działania Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu spełniały wymagania ZOZ w Pińczowie, realizuje swoją politykę poprzez:

 • nastawienie na rozwiązywanie problemów naszych pacjentów,
 • ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich aspektów działalności,
 • utrzymywanie, skuteczne działanie oraz doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12.
 • dbanie o poufność, integralności i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych.

W celu realizacji niniejszej polityki, ZOZ w Pińczowie:

 • formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je systematycznemu monitoringowi z wykorzystaniem opracowanych wskaźników
 • dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój
 • przeprowadza audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
 • monitoruje swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji.
 • wspiera swoich pracowników w działaniach zgodnych z Systemem Zarządzania.

Zarząd ZOZ w Pińczowie. deklaruje, iż wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z celami spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

31.08.2015r.