Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym wynosi 70% renty lub emerytury.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach (Dz. U. z 1998 r. Nr 166 . poz. 1265)