ZOZ Pińczów
Szpital Powiatowy w Pińczowie
Strona głównaOddziały SzpitalaPoradnie specjalistyczneZakład Opiekuńczo LeczniczyInformacje dla PacjentaKontaktOgłoszeniaPrzetargi / BIPKardiologia
Strona główna

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA ds. LECZNICTWA

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE , UL. ARMII KRAJOWEJ 22

 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011r, Nr 151, poz. 896):

 

 1. tytuł zawodowy lekarza, i

 2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, i

 3. co najmniej 8 letni staż pracy w .zawodzie

 

Oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. dokumenty potwierdzające wymagany 8 letni staż pracy- świadectwa pracy ( w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę ( w razie gdy stosunek pracy trwa);

 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 6. zaświadczenie o niekaralności;

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt 5, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - przewidywany termin - sierpień br.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępnione będą kandydatom do wglądu w sekretariacie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w dniach i godzinach pracy sekretariatu.

 

 

Data publikacji ogłoszenia w Rzeczpospolitej - 11 lipca 2014 r.

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2014 r. o godz. 15.30.
ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA ds. LECZNICTWA

W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE , UL. ARMII KRAJOWEJ 22


 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011r, Nr 151, poz. 896):


 

 1. tytuł zawodowy lekarza, i

 2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, i

 3. co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie


 

Oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. dokumenty potwierdzające wymagany 8 letni staż pracy- świadectwa pracy ( w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę ( w razie gdy stosunek pracy trwa);

 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 6. zaświadczenie o niekaralności;

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt 5, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem.


 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - przewidywany termin - czerwiec br.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępnione będą kandydatom do wglądu w sekretariacie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w dniach i godzinach pracy sekretariatu.


 

Data publikacji ogłoszenia 22 maj 2014r. Termin składania ofert upływa 20 czerwca 2014r o godzinie 15.30

 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów


ZOZ w Pińczowie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach następujących specjalności:

- chirurgii
- intensywnego nadzoru chirurgicznego
- ginekologii i położnictwa
- chorób wewnętrznych
- intensywnego nadzoru kardiologicznego
- diagnostyki obrazowej
- endoskopii
- intensywnej opieki medycznej
- poradni specjalistycznych
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

INWESTYCJA PROWADZONA W RAMACH PROJEKTU:

"Wzrost dostepności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie"

współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Pre-Umowa Nr 349/09

więcej informacji...