Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel.:  664914719 lub adresem email rodo@szpitalpinczow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119
z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO , informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE, przy ul. ARMII KRAJOWEJ 22, 28-400 PIŃCZÓW

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE możliwy jest pod numerem tel. 664914719 lub adresem email: rodo@szpitalpinczow.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.9 ust. 2 lit. h) RODO, tj w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, na podstawie Ustawy o prawach pacjenta.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu danych osobowych).

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.