Fizjoterapia Ambulatoryjna

Alicja Sobierajska – Kierownik Pracowni Fizjoterapii

Tomasz Jaworski – Zastępca Kierownika Pracowni Fizjoterapii

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, tel: (41) 357-30-31 wew 217

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniobiorca lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

Na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Rozpoznanie w języku polskim
 • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
 • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
 • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
 • lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lub
 • lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Terminarz pracy Fizjoterapia ambulatoryjna

Poniedziałek 08.00 18.00
Wtorek 08.00 18.00
Środa 08.00 18.00
Czwartek 08.00 18.00
Piątek 08.00 18.00